Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 Vladimír Kosek
Dolní 70
Ostrava-Zábřeh
700 30
IČO:02526191
DIČ:CZ9107065968
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrava-město
 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
 www.protetovani.cz
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.a.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Vladimíra Koska, se sídlem Dolní 70,
Ostrava-Zábřeh,700 30,IČO:02526191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrava. Město, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.protetovani.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 1.b.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 1.c.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1.d.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1.e.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 

2.a.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2.b.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2.c.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 2.d.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 2.e.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 2.f.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.a.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3.b.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3.c.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 3.d.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3.d.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 3.d.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3.d.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 3.e.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3.f.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3g.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3.h.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.i.      V případě že budou uvedeny v objednávce nepravdivé či neexistující iniciály kupujícího , prodávající (www.protetovani.cz) může na základě těchto zkutečností objednávku zrušit .
3.j.      U objednávek převyšující celkovou hodnotu  nad 5000Kč může prodávající (www.protetovani.cz) ověřit pravost objednávky a to telefonicky . Pokud prodávající nebude moc navázat po telefonické či emailové domluvě kontakt s kupujícím je prodávajícímu umožněno  objednávku zrušit . 
3.k. Kupující bere na vědomí že se jedná o tzv. závaznou objednávku a v případě odsouhlasení obchodních podmínek internetového obchodu www.protetovani.cz  je povinen objednané zboží převzít. V případě nevyzvednutí objednávky má prodejce právo na proplacení nákladů které musel vynaložit aby zásilku odeslal k příjemci (kupujícímu). Dlužnou částku může prodejce vymáhat po příjemci formou pohledávky a veškeré náklady s tím spojené bude hradit kupující. 


 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.a.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti na kontaktní adrese prodávajícího, která bude upřesněna po telefonické domluvě
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 4.b.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4.c.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.f obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4.d.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4.e.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4.f.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.f), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4.g.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4.h.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY(REKLAMACE ZBOŽÍ)
 
5.a.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 5.b.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít elektronickou poštu (email): infoobjednavka@seznam.cz nebo sms zprávu na telefonní číslo 773064204 nebo kontaktní adresu prodávajícího.
 5.c.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.b obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5.d.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 5.e.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5.f.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 5.g.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.h V případě že kupujícím bylo uvedeno neplatné(nefunkční) telefonní číslo může prodávající a to www.protetovani.cz  odstoupit od kupní smlouvy jelikož by nemuselo být možné zásilku kupujícímu doručit . 
 5.ch    Při koupi rotačního tetovacího strojku nemá právo kupující na reklamaci tzv. osy motoru jelikož tento díl je brán jako díl spotřební ! 
5.i    V případě že strojek(cívkový tak i rotační) nebyl během používání v ochranném obalu a nebo s ním bylo zacházeno v rozporu s Návodem použití kupující ztrácí právo reklamovat tento předmět !
5.j UPOZORNĚNÍ: Z hygienických důvodů nelze vracet žádné inkousty/barvy a to i v případě neotevření inkoustu ! Chráníme tak Naše zákazníky.
5.k V případě že kupující uplatní vrácení zboží do 14ti dní budou mu zaslány pouze peníze za zboží nikoliv za dopravu a balné ! V případě akce poštovné zdarma nad 1500kč bude poštovné a balné účtováno 120kč s dph.
5.l Internetový obchod www.protetovani.cz  není zodpovědný za špatné či neodborné použití jakýchkoliv produktů které jsou aktuálně v nabídce.V případě neodborného použití nelze uplatnit reklamaci a požadovat jakoukoliv náhradu.

5.m  Při jakémkoliv zásahu do tetovacích strojků a zdrojů ihned ztrácíte záruku na výrobek (neplatí pro běžnou údržbu strojku jako výměna gumiček v gripu a jiné)
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 6.a.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6.b.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6.c.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6.d.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6.e.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ(Reklamační řád)
 7.a.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 7.b.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 7.b.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 7.b.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 7.b.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 7.b.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 7.b.5.
  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7.b.6   v případě reklamace vadného zboží, je kupující povinen zboží spolu s dokladem o koupi(fakturou) zaslat na adresu prodávajícího, a to přesně takovou, která je uvedena v sekci kontakty jako adresa doručovací. Ihned od převzetí vadného zboží zahájí prodejce reklamační řízení, na které má dle zákona až 30 dní.Reklamační řízení může být v ojedinělých případech prodlouženo a to v případě pokud se jedná o zařízení které prodejce musí reklamovat u zahraničního prodejce, zároveň je ale prodejce povinen kupujícího informovat o prodloužení reklamačního řízení. Reklamační řízení je vždy povinen ukončit závěrečným protokolem o reklamaci, kde bude uvedena porucha zboží a uznaní či zamítnutí reklamace kupujícímu. Kupující nemá během této doby nárok na náhradu škody z vadného plnění či požadovat po prodejci náhradu za ušlé zisky. 
7.c.     Ustanovení uvedená v čl. 7.b obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 7.d.
     Projeví-li se vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 7.e.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání
 7.f.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  7g.    Při koupi rotačního tetovacího strojku nemá právo kupující na reklamaci tzv. osy motoru jelikož tento díl je brán jako díl spotřební ! 
  7h.    V případě že strojek(cívkový tak i rotační) nebyl během používání v ochranném obalu a nebo s ním bylo zacházeno v rozporu s Návodem použití kupující ztrácí právo reklamovat tento předmět !

  7i.    Napájecí kabely do strojků jsou brány jako spotřební a extrémně namáhané zboží. Záruka na tyto produkty je 1 měsíc od převzetí zásilky. V případě poruchy v této ochranné lhůtě je kabel zdarma vyměněn kupujícímu za nový. 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 8.a.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 8.b.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 8.d.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8.e.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 9.a.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052058.
 9.b.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 9.c.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 9.d.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 9.e.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 9.f.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9.g.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9.h.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9.h.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 9.h.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9.i.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9.j.    Citlivé vstupní údaje, které jsou zadávány do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 10.a.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 10b.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
11. DORUČOVÁNÍ
 11.a.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12.a.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 12.b.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 12.c.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 12d.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 12.e.  Kontaktní údaje prodávajícího:

Upozornění k akci : Poštovné zdarma- Kupující má právo využít teto akce a to nákupem nad 1500 Kč bez DPH. Je ovšem povinen si kolonku sám zatrhnout ! 
Při uplatnění akce poštovné zdarma je vždy použitá přeprava přes společnost ČESKÁ POŠTA. Tato akce platí pouze na území ČR!
 adresa pro doručování: Vladimír Kosek, Dolní 70, Ostrava-Zábřeh, 700 30
 kontaktní email: infoobjednavka@seznam.cz
Upozornění k akci NÁKUP ZA BONUSOVÉ BODY: Prodávající má právo bonusové body kupujícímu odebrat, a to v případě že zásilku, kterou si objednal a obdržel za ni bonusové body nepřebral.  Tato akce platí pouze pro registrované zákazníky internetového obchodu www.protetovani.cz . V případě vytvoření objednávky jako neregistrovaný zákazník nemá kupující právo na udělení bonusových bodů! Bonusové body nelze vymáhat zpětně za dobu kdy tato akce nebyla aktivní.